แลนด์แอนด์เฮ้าส์

แลนด์แอนด์เฮ้าส์
แลนด์แอนด์เฮ้าส์

แลนด์แอนด์เฮ้าส์

แลนด์แอนด์เฮ้าส์ บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์จำกัด (มหาชน) (Land and Houses Public Company Limited) เป็นบริษัทผู้ประกอบธุรกิจหลักเกี่ยวกับการค้าอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2516 โดยคุณเพียงใจ หาญพานิชย์ โครงการภูวิลล่า ภูเก็ต

ปัจจุบันบริษัทอยู่ภายใต้การบริหารงานของนายอนันต์ อัศวโภคิน โดยมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ครอบคลุมทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้ง บ้านเดี่ยว , ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม รวมถึงโครงการหมู่ บ้านจัดสรร ตามจังหวัดใหญ่ของประเทศไทย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 37-38 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ประวัติ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์จำกัด ประกอบธุรกิจประเภท ค้าอสังหาริมทรัพย์ โดยขาย บ้านจัดสรร พร้อมที่เป็นส่วนใหญ่ โครงการที่ทำจะเป็นโครงการในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและโครงการตามจังหวัดใหญ่ๆ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย ขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี หัวหิน ภูเก็ต มหาสารคาม และอยุธยา

แลนด์&เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นโดยคุณเพียงใจ หาญพานิชย์ โดยมีหมู่ บ้าน จัดสรรโครงการแรก คือ หมู่ บ้าน ศรีรับสุข ในปี พุทธศักราช2516 และได้จัดตั้งเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์อย่างเป็นทางการในชื่อว่า “บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด” ในปี พ.ศ. 2526 ได้เข้าดำเนินการในโครงการพฤกษชาติซึ่งเป็นโครงการบ้านที่ซื้อมาจากบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของธนาคารกสิกรไทย

บริษัทนี้นั้นได้ยื่นขอจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับการอนุมัติโดยใช้ชื่อว่า “บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2532 เป็นต้นมา ในปี พุทธศักราช2547 ริเริ่มพัฒนาอาคารชุดพักอาศัย ภายใต้ชื่อโครงการว่า The Bangkok และต่อมาในปี พุทธศักราช2548 เปิดดำเนินกิจการธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) บริษัทได้รับรางวัล Trusted Brand 2006-2009 “The Platinum Winner” จากนิตยสาร Reader’s Digest (จากผลสำรวจของ Neilson Media Research) ในปี พ.ศ. 2549

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

ตั้งอยู่ที่อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ชั้น 37-38 เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120 โทร. 0-2343-890

แลนด์แอนด์เฮ้าส์

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

แลนด์&เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจประเภทค้าอสังหาริมทรัพย์ โดยเริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี พุทธศักราช2516 และได้มีการจัดตั้งแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ขึ้นเป็นบริษัทจำกัดในวันที่ 30 สิงหาคม 2526 บริษัทฯ ทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยขายที่อยู่อาศัยทั้งประเภท บ้านเดี่ยว บ้าน ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดใหญ่ๆ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย ขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี หัวหิน ภูเก็ต มหาสารคาม และอยุธยา

วิสัยทัศน์ของแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) คือ เป็นบริษัทชั้นนำของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย มุ่งดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับผู้ซื้อบ้านและผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยบริษัทฯให้ความสำคัญทั้งกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงส่งมอบโครงการและ บ้าน คุณภาพแก่ผู้บริโภค ทั้งการวิจัย การพัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยี การก่อสร้าง การออกแบบ ตลอดจนการคัดเลือกวัสดุ และการบริการ บ้านจัดสรร

เพื่อให้ได้ที่อยู่อาศัยที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้อย่างดีและลงตัว เพื่อให้ผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงให้ความสำคัญต่อสังคม คู่ค้า ผู้ถือหุ้น พนักงานภายในองค์กร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของบริษัทฯดังกล่าว

บริษัทในเครือแลนด์แอนด์เฮ้าส์

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ : อสังหาริมทรัพย์
ที่อยู่ : อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 7
เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2677 7000
เบอร์โทรสาร : 0 2664 3396

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายสินค้าและบริการ
ก่อสร้างต่อเติม และตกแต่งที่อยู่อาศัย
ที่อยู่ : 96/27 หมู่ 9 บางเขน อ.เมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2832 1000
เบอร์โทรสาร : 0 2832 1400

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ : ผลิตวัสดุก่อสร้าง
ที่อยู่ : นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
144 หมู่ 16 ถ.อุดมสรยุทธ์ ต.บางกระสั้น
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
เบอร์โทรศัพท์ : 0 3522 1264 71
เบอร์โทรสาร : 0 3522 1270

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ : ธนาคารพาณิชย์
ที่อยู่ : อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 5
เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2359 0000
เบอร์โทรสาร : 0 2677 7223

อ่านเพิ่มเติม แสนสริริ