แบบบ้านฟรีจากกรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบบ้านฟรีจากกรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบบ้านฟรีจากกรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบบ้านฟรีจากกรมโยธาธิการและผังเมือง บ้านหรือที่อยู่อาศัย หมายถึง สถานที่ ที่บุคคลในครอบครัวใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นส่วนใหญ่ ที่พักอาศัยนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญและจำเป็นมากสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์โดยทั่วไป และเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของผู้อยู่อาศัย โครงการภูวิลล่า ภูเก็ต

หลักสำคัญในการสร้างบ้าน หรือที่พักอาศัยให้ถูกสุขลักษณะ ควรคำนึงถึง
1. ความต้องการขั้นพื้นฐานทางสรีรวิทยา (Fundamental physiological needs) หมายถึงการจัดสิ่งแวดล้อมของบ้านที่พักอาศัยให้มีความเหมาะสมกับความต้องการทางด้านสรีรวิทยา เช่น
  • การระบายอากาศที่เหมาะสม
  • แสงสว่าง
  • บริเวณบ้าน หมายถึงพื้นที่นอกเหนือจากการใช้ปลูกสร้างบ้าน HOME IN PHUKET
  • การป้องกันเหตุรำคาญต่างๆ บ้าน บ้านเดี่ยว ที่พักอาศัยจะต้องปราศจากเหตุรำคาญต่างๆ

2. ต้องการพื้นฐานทางจิตวิทยา (Fundamental Psychological Needs) หมายถึง การจัดสิ่งแวดล้อมต่างๆ ของบ้านที่พักอาศัยให้ช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตหรือความสุขทางใจของผู้อยู่อาศัยได้ด้วยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการที่แตกต่างกันออกไป สิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างน้อยควรประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้
  • ความเป็นส่วนตัวขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคลซึ่งมีไม่เหมือนกัน
  • ความสง่างาม ช่วยให้ผู้อยู่เกิดความภาคภูมิใจ และเกิดความสุขทางใจได้
  • ชีวิตปกติของครอบครัวและชุมชน
  • ความสะอาด ที่พักอาศัยจำเป็นต้องรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
อยู่เสมอ เพราะจะช่วยส่งเสริมให้เกิดสุขภาพกายสุขภาพจิตแก่ผู้อยู่อาศัยเป็นอย่างดี
  • ความสะดวกสบาย ผู้อยู่อาศัยย่อมต้องการที่จะให้ที่พักอาศัยของตนมีสิ่งอำนวยความ
สะดวกสบาย มีสาธารณูปโภค

3. การป้องกันหลีกเลี่ยงโรคติดต่อ (Provision Against Communicable Diseases) บ้าน ที่พักอาศัยจำเป็นจะต้องจัดสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างน้อยควรคำนึงถึงสิ่งต่างๆ ดังนี้ น้ำดื่มน้ำใช้ ( ควรจัดให้มีทั้งคุณภาพและปริมาณ คือ มีความสะอาดได้มาตรฐานของน้ำดื่มมีปริมาณเพียงพอแก่การใช้ภายในครอบครัว) การกำจัดสิ่งขับถ่ายของเสีย (มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะใช้ประจำครัวเรือนให้เพียงพอกับจำนวนสมาชิก เช่น ครอบครัว 5-6 คน ต้องมีส้วมอย่างน้อย 1 ที่) การกำจัดขยะ (ขยะที่เกิดขึ้นจากครัวเรือนต้องได้รับการเก็บรวบรวมไว้ในถังขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาล และให้พ้นจากการรบกวนของแมลง สัตว์เลี้ยง รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญ) การเก็บรักษาอาหาร (ที่พักอาศัยต้องมีการจัดเก็บอาหาร ภาชนะ บรรจุอาหารไว้ในที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนหรือสัมผัสกับสิ่งสกปรกต่างๆ ) ห้องนอนควรมีพื้นที่เพียงพอ

4. การป้องกันอุบัติเหตุ (Provision Against Accidents) อุบัติเหตุเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดหมาย อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ภายในบ้าน ซึ่งสิ่งที่ควรพิจารณาจัดทำคือ
  • ทำเล ที่ตั้ง
  • วัสดุและการก่อสร้าง
  • การป้องกันอัคคีภัย
  • ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบ้าน

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอยู่อาศัย

สิ่งที่สำคัญที่แสดงถึงความแตกต่างของการอยู่อาศัย ซึ่งมีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพของสมาชิกในครอบคัวได้แก่ พื้นฐานทางสังคมและฐานะทางเศรษฐกิจ ประสบการณ์จากสภาพแวดล้อมเดิม พฤติกรรมส่วนบุคคล

แบบก่อสร้างบ้านคืออะไร

ไหนใครเป็นมือใหม่กำลังจะสร้างบ้านบ้าง ขอเสียงหน่อย หลายคนคงกำลังกังวลกันอยู่ใช่มั้ย ไหนจะเรื่องก่อสร้าง สัญญา ผู้รับเหมา และอีกเรื่องคือแบบก่อสร้างบ้าน ไม่ว่าจะเป็นแบบบ้านซื้อมา หรือจ้างสถาปนิก-วิศวกรออกแบบ หรือแบบบ้านเเจกฟรีเพื่อใช้ก่อสร้าง แบบทั้งหมดที่บอกมานี้มีอะไรที่เราควรรู้เพื่อเป็นประโยชน์กับเรา โดยเฉพาะเวลาติดตามงานและดูแลการก่อสร้าง วันนี้เเหละทุกอย่างจะได้รู้เเน่นอน ก่อนอื่นเลยต้องรู้ว่าแบบก่อสร้างสำหรับการขออนุญาตก่อสร้างจะต้องมี…

1.รูปแสดงผังบริเวณที่เเสดงขอบเขตที่ดิน

 • ไว้บอกว่าบ้านของเราอยู่ในตำเเหน่งไหนของเขตที่ดิน
 • ไว้บอกระยะของตัวบ้านห่างจากเขตที่ดินเเต่ละด้านเท่าไหร่ และหันไปทางทิศใด

2.แบบเเสดงรายละเอียดของเเต่ละชั้นและรูปทุกด้าน (ซ้าย-ขวา-หน้า-หลัง)

และในแบบก่อสร้างจะมีเเบบรายละเอียดของวัสดุต่างๆ ที่กำหนดให้ใช้ส่วนแบบก็แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม  คือ

 • แบบสถาปัตยกรรม : เเสดงผังและชั้นต่างๆ รวมถึงรายละเอียดอื่นๆ
 • แบบวิศวกรรม : เเสดงรายละเอียดของงานโครงสร้างและและงานระบบของอาคาร

ในเรื่องของข้อกำหนดต่างๆ จะต้องมีระบุไว้ในแบบก่อสร้าง แล้วก็มักจะเขียนไว้ในแผ่นเเรกๆ ของแบบ เรียกว่า รายการประกอบแบบ (Specification)
ส่วนข้อกำหนดนั้นก็จะมีข้อกำหนดสำหรับงานสถาปัตยกรรม แบ่งเป็นงานโครงสร้างและงานระบบ เเต่วันนี้เราจะพูดถึงข้อกำหนดทางวิศวกรรมกัน เพราะมันย้ากยาก เเต่วันนี้จะทำให้เข้าใจเเน่นอน HOME IN PHUKET

เรื่องเเรก ในข้อกำหนดทางวิศวกรรมโครงสร้าง ผู้ออกแบบโครงสร้างจะเป็นคนกำหนดว่าให้ใช้คอนกรีตมีกำลังอัดเท่าไหร่ ใช้เหล็กเสริมสามารถรับเเรงดึงได้เท่าใด เนื่องจากเวลาจะออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก วิศวกรจะต้องออกแบบโดยกำหนดคุณสมบัติรับแรงของทั้งคอนกรีตและเหล็กเสริมใช้ค่าเท่าไหร่ จะก่อสร้างก็ต้องตามที่ออกแบบมา

ในข้อกำหนดคุณสมบัติของเหล็กที่เขียนไว้จะระบุไว้ว่าเหล็กมีกำลังดึงเท่าไหร่ แบ่งเป็น
– เหล็กเส้นกลม หรือเรียกว่า SR
– เหล็กข้ออ้อย หรือเรียกว่า SD (และเหล็กที่เสริมในคอนกรีตที่ออกแบบมักจะเป็นเหล็ก SD-30 = เหล็กข้ออ้อยมีกำลังรับเเรงดึงได้ 3,000 กก. / ตร.ซม.)

สำหรับแบบโครงสร้างบ้านเรือนแบบเราๆ หรืออาคารขนาดเล็ก วิศวกรมักจะกำหนดให้ใช้เหล็ก SD-30 เเต่ถ้าเป็นอาคารใหญ่เเรงกระทำมาก ก็ต้องใช้เหล็กที่มีกำลังเป็น SD-40 กำลังต้านทานสูงขึ้น เรื่องข้อกำหนดแบบในส่วนโครงสร้างเป็นเรื่องที่เราต้องปฎิบัติตามอย่างเคร่งครัด

เรื่องที่สอง คือการกำหนดกำลังรับเเรงอัดของคอนกรีตที่ให้ใช้ ซึ่งคนทั่วไปมักจะเรียกคอนกรีตว่า “ปูน” และอาจคิดว่ามันเหมือนกันหมด
ความจริงแล้วคอนกรีตมีคุณสมบัติในการรับแรงอัดไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับสัดส่วนของวัสดุที่ผสมเป็นคอนกรีต นั่นก็คือหิน ทราย ซีเมนต์ผง และปริมาณน้ำ โดยเฉพาะซีเมนต์ผงนี่แหละ ซีเมนต์สำหรับการผสมก็มีหลายประเภท เเละบางประเภทก็ไม่เหมาะกับงานโครงสร้าง ใช้ได้กับงานก่ออิฐฉาบผนังเท่านั้น

แบบบ้านฟรี งบประมาณค่าก่อสร้าง เริ่มต้น 4 แสนบาท

สำหรับคนที่มองหาแบบบ้านชั้นเดียวฟรี เพื่อนำไปสร้าง บ้าน ของตัวเองสักหลัง วันนี้มีแบบบ้านชั้นเดียวฟรีพร้อมแปลน ซึ่งมีทั้งแบบบ้านชั้นเดียวสไตล์ทรอปิคอล สไตล์รีสอร์ท สไตล์โมเดิร์น และสไตล์คอนเทมโพรารี นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดและงบประมาณค่าก่อสร้างให้ด้วย

แบบบ้านฟรีจากกรมโยธาธิการและผังเมือง

ครอบครัวไทยร่วมสมัย ๑

กลับมาอีกครั้งกับโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน ซึ่งทางกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการทำแบบบ้านมาเพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนผู้ที่ต้องการสร้างบ้าน แต่ต้องการลดงบประมาณ เพิ่มโอกาสให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข พร้อมทั้งยังช่วยให้บ้านเรือนของประเทศ เป็นไปอย่างสวยงามมากยิ่งขึ้น ดำเนินหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลต่อจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อไว้ให้เป็นตัวเลือกสำหรับผู้สนใจกำลังสร้างบ้าน

รายละเอียดแบบบ้าน

 • ลักษณะ : แบบบ้านชั้นเดียว
 • พื้นที่ใช้สอยภายใน : 70 ตร.ม.
 • งบประมาณ​ก่อสร้าง : 0.97 – 1 ล้านบาท
 • ที่ดินหน้ากว้างอย่างน้อย :  11.7 x 14.6 เมตร
แบบบ้านฟรีจากกรมโยธาธิการและผังเมือง

ครอบครัวไทยร่วมสมัย ๒

กลับมาอีกครั้งกับโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน ซึ่งทางกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการทำแบบบ้านมาเพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนผู้ที่ต้องการสร้างบ้าน บ้านเดี่ยว แต่ต้องการลดงบประมาณ เพิ่มโอกาสให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข พร้อมทั้งยังช่วยให้บ้านเรือนของประเทศ เป็นไปอย่างสวยงามมากยิ่งขึ้นให้ข้อมูลแบบบ้านของไทย ดำเนินหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลต่อจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อไว้ให้เป็นตัวเลือกสำหรับผู้สนใจกำลังสร้างบ้าน Phuket Villas

รายละเอียดแบบบ้าน

 • ลักษณะ : แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
 • พื้นที่ใช้สอยภายใน : 120 ตร.ม.
 • งบประมาณ​ก่อสร้าง : 1.38 – 1.46 ล้านบาท
 • ที่ดินหน้ากว้างอย่างน้อย :  15.6 x 19.65 เมตร
แบบบ้านฟรีจากกรมโยธาธิการและผังเมือง

ครอบครัวไทยร่วมสมัย ๔

กลับมาอีกครั้งกับโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน ซึ่งทางกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการทำแบบบ้านมาเพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนผู้ที่ต้องการสร้างบ้าน บ้านเดี่ยว แต่ต้องการลดงบประมาณ เพิ่มโอกาสให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข พร้อมทั้งยังช่วยให้บ้านเรือนของประเทศ เป็นไปอย่างสวยงามมากยิ่งขึ้น เราดำเนินหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลต่อจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อไว้ให้เป็นตัวเลือกสำหรับผู้สนใจกำลังสร้างบ้าน

รายละเอียดแบบบ้าน

 • ลักษณะ : แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ
 • พื้นที่ใช้สอยภายใน : 180 ตร.ม.
 • งบประมาณ​ก่อสร้าง : 1.82 – 2 ล้านบาท
 • ที่ดินหน้ากว้างอย่างน้อย :  13.70 x 16.20 เมตร
แบบบ้านฟรี

ครอบครัวไทยร่วมสมัย ๗

กลับมาอีกครั้งกับโครงการแบบบ้านเพื่อประชาชน ซึ่งทางกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการทำแบบบ้านมาเพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนผู้ที่ต้องการสร้างบ้าน แต่ต้องการลดงบประมาณ เพิ่มโอกาสให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข พร้อมทั้งยังช่วยให้บ้านเรือนของประเทศ เป็นไปอย่างสวยงามมากยิ่งขึ้น “บ้านไอเดีย” ในฐานะเว็บไซต์ให้ข้อมูลแบบบ้านของไทย ดำเนินหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลต่อจากกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อไว้ให้เป็นตัวเลือกสำหรับผู้สนใจกำลังสร้างบ้าน

รายละเอียดแบบบ้าน

 • ลักษณะ : แบบบ้านชั้นเดียว 3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
 • พื้นที่ใช้สอยภายใน : 120 ตร.ม.
 • งบประมาณ​ก่อสร้าง : 1.46 – 1.52 ล้านบาท
 • ที่ดินหน้ากว้างอย่างน้อย :  15.6 x 19.65 เมตร

อ่านเพิ่มเติม แบบบ้านโมเดิร์นฟรี