บ้าน

รีวิวบ้าน

รีวิวบ้าน home sweet home

รีวิวบ้าน home sweet home บ้านและความสำคัญของบ้าน บ้านหรือที่อยู่อาศัย หมายถึง สถานที่ ที่บุคคลในครอบครัวใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเป็นส่วนใหญ่ ที่พักอาศัยนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญและจำเป็นมากสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์โดยทั่วไป และเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อชีวิตความเป็นอยู่และสุขภาพของผู้อยู่อาศัย Home

หลักสำคัญในการสร้างบ้าน

 • ความต้องการขั้นพื้นฐานทางสรีรวิทยา บ้าน (Fundamental physiological needs) หมายถึงการจัด
 • สิ่งแวดล้อมของบ้านที่พักอาศัยให้มีความเหมาะสมกับความต้องการทางด้านสรีรวิทยา เช่น
 • การระบายอากาศที่เหมาะสม
 • แสงสว่าง
 • บริเวณบ้าน หมายถึงพื้นที่นอกเหนือจากการใช้ปลูกสร้างบ้าน
 • การป้องกันเหตุรำคาญต่างๆ บ้านที่พักอาศัยจะต้องปราศจากเหตุรำคาญต่างๆ

ถูกสุขลักษณะ ควรคำนึงถึง

 • ต้องการพื้นฐานทางจิตวิทยา (Fundamental Psychological Needs) หมายถึง การจัดสิ่งแวดล้อมต่างๆ ของบ้านที่พักอาศัยให้ช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตหรือความสุขทางใจของผู้อยู่อาศัยได้ด้วยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการที่แตกต่างกันออกไป สิ่งสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างน้อยควรประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้
 • ความเป็นส่วนตัวขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคลซึ่งมีไม่เหมือนกัน
 • ความสง่างาม ช่วยให้ผู้อยู่เกิดความภาคภูมิใจ และเกิดความสุขทางใจได้
 • ชีวิตปกติของครอบครัวและชุมชน
รีวิวบ้าน
 • ความสะอาด ที่พักอาศัยจำเป็นต้องรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 • อยู่เสมอ เพราะจะช่วยส่งเสริมให้เกิดสุขภาพกายสุขภาพจิตแก่ผู้อยู่อาศัยเป็นอย่างดี
 • ความสะดวกสบาย ผู้อยู่อาศัยย่อมต้องการที่จะให้ที่พักอาศัยของตนมีสิ่งอำนวยความ
 • สะดวกสบาย มีสาธารณูปโภค

การป้องกันหลีกเลี่ยงโรคติดต่อ (Provision Against Communicable Diseases) บ้านที่พักอาศัยจำเป็นจะต้องจัดสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างน้อยควรคำนึงถึงสิ่งต่างๆ ดังนี้ น้ำดื่มน้ำใช้ ( ควรจัดให้มีทั้งคุณภาพและปริมาณ คือ มีความสะอาดได้มาตรฐานของน้ำดื่มมีปริมาณเพียงพอแก่การใช้ภายในครอบครัว) การกำจัดสิ่งขับถ่ายของเสีย (มีส้วมที่ถูกสุขลักษณะใช้ประจำครัวเรือนให้เพียงพอกับจำนวนสมาชิก

เช่น ครอบครัว 5-6 คน ต้องมีส้วมอย่างน้อย 1 ที่) การกำจัดขยะ (ขยะที่เกิดขึ้นจากครัวเรือนต้องได้รับการเก็บรวบรวมไว้ในถังขยะที่ถูกหลักสุขาภิบาล และให้พ้นจากการรบกวนของแมลง สัตว์เลี้ยง รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญ) การเก็บรักษาอาหาร (ที่พักอาศัยต้องมีการจัดเก็บอาหาร ภาชนะ บรรจุอาหารไว้ในที่ปลอดภัยปราศจากการปนเปื้อนหรือสัมผัสกับสิ่งสกปรกต่างๆ ) ห้องนอนควรมีพื้นที่เพียงพอ

การป้องกันอุบัติเหตุ (Provision Against Accidents) อุบัติเหตุเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดหมาย อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบ่อยๆ ภายในบ้าน ซึ่งสิ่งที่ควรพิจารณาจัดทำคือ
• ทำเล ที่ตั้ง
• วัสดุและการก่อสร้าง
• การป้องกันอัคคีภัย
• ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบ้าน

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการอยู่อาศัย


สิ่งที่สำคัญที่แสดงถึงความแตกต่างของการอยู่อาศัย ซึ่งมีอิทธิพลต่อภาวะสุขภาพของสมาชิกในครอบคัวได้แก่ พื้นฐานทางสังคมและฐานะทางเศรษฐกิจ ประสบการณ์จากสภาพแวดล้อมเดิม พฤติกรรมส่วนบุคคล

ที่อยู่อาศัย เป็นปัจจัยสี่ที่มีความจำ เป็นและ มีความหมายต่อการดำรงชีวิต แม้เวลานี้ ใคร ๆ ก็อยากอยู่คอนโดมิเนียม ตามกระแสนิยม และความจำเป็นเร่งรีบในชีวิตประจำวัน แต่เมื่อถึงเวลาหนึ่ง บ้านเดี่ยว ก็ยังเป็นสิ่งปรารถนา ที่อยู่ในใจของใครหลาย ๆ คน ถ้ามีโอกาสคงอยากได้ เป็นเจ้าของสักหลัง แต่การจะเลือกบ้านอยู่ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับวัยนั้น เป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ เพราะนั่นหมายถึง ความสุขในทุกๆ วันที่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในบ้าน

บ้านหลังเล็ก ฟังก์ชั่นโดน

ADVERTISEMENT

 • หากจะพูดถึงการเลือกซื้อที่อยู่อาศัย คนรุ่นใหม่วัยโสดในยุคนี้ส่วนใหญ่หนีไม่พ้น การเลือกซื้อคอนโดมิเนียม เพราะวัดกันที่ทำเลความสะดวกในการเดินทางและราคา ที่เหมาะกับเงินที่อยู่ในกระเป๋า แต่หากจะมองถึงความคุ้มค่าในการอยู่อาศัยแล้ว ที่อยู่อาศัยแนวราบหรือบ้านนั้นสามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตได้มากกว่า
 • การจะซื้อเลือกซื้อต้องประเมินจากรายได้ของตนเองก่อน รวมไปถึงราคาที่จะซื้อ ว่าตนมีความสามารถในการกู้เงินผ่านสถาบันการเงินหรือไม่ เงินออมที่มีมาก่อนการเลือกซื้อนั้นเพียงพอหรือไม่ อาจจะต้องหาผู้กู้ร่วมในการซื้อ หากความสามารถในการกู้คนเดียวนั้นไม่เพียงพอ แต่ที่แน่ๆ หากพยายามเก็บเงินออมและกู้ด้วยตนเองจะดีกว่าเพราะจะสะดวกหากจะทำธุรกรรมทางการเงินที่เพิ่มขึ้นในอนาคต
 • บ้านหลังเล็ก ประเภทบ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ หรือบ้านมือสอง ดูเหมือนจะตอบโจทย์มากกว่า โดยพิจารณาจากระดับราคา ที่ต่ำกว่าบ้านเดี่ยวราคาแพง
 • ปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงในขั้นต่อมาคือ ทำเล ต้องใกล้กับสถานที่ทำงาน สะดวกต่อการคมนาคม มีรถเมล์ รถตู้สาธารณะ อาจจะต้องคำนึงถึงเส้นทางรถไฟฟ้าในอนาคต ห้างสรรพสินค้าหรือใกล้แหล่งช็อปปิ้ง เพราะสะดวกในการจับจ่าย ซื้อของ รวมไปถึงสถาบันการเงินต่างๆ

สำหรับ ดีไซน์ การออกแบบ คนรุ่นใหม่ ส่วนใหญ่นิยมสไตล์โมเดิร์น หรือ แบบปูนเปลือย ขณะที่ฟังก์ชั่น ใช้สอยภาย ในบ้านนั้น จะเป็นโจทย์สำคัญ ในการเลือกซื้อบ้าน บ้านหลังใหญ่เกินไป นั้นไม่เหมาะ บ้าน เพราะพื้นที่ ใช้สอยขนาดใหญ่ อาจจะดูแลรักษายากไป อาจเลือกบ้านที่มี 2 ห้องนอน หรือมีห้องลิฟวิ่ง รูม หรือ ห้องนั่งเล่น ที่กว้างสักนิด เนื่องจากต้อง ใช้ประโยชน์ ในการพักผ่อน ดูโทรทัศน์ และการทำงาน ขณะเดียวกัน อาจจะเลือกห้อง ที่มีห้องเก็บของ ได้เยอะหน่อย เพราะอาจจะต้องใช้เก็บ ของที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

ทำไมคนถึงกล้าซื้อบ้านที่มีประวัติฆาตกรรมสยอง


ซีคอน ปรับแนวทางงานรับสร้างบ้านตาม ไลฟสไตล์ คนรุ่นใหม่ ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นปัจจัย ที่สำคัญ เพราะ ส่วนใหญ่ อาจจะต้องอยู่คนเดียว หรือแค่ 2 คน ยิ่งที่อยู่อาศัย แนวราบ จะมีปัญหา เรื่องขโมยง่ายกว่า ที่อยู่อาศัย ประเภทคอนโดมิเนียม หากมีการเลือกที่อยู่อาศัย ที่มีการติดตั้ง สัญญาณกันขโมย หรือมีกา รติดตั้งแอพพลิเคชั่น เพื่อใช้งาน ผ่านโทรศัพท์มือถือ ในการช่วยตรวจดูแลความเรียบร้อย ภายในบ้าน และสามารถแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ภายในหมู่บ้าน หรือสถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุดได้อย่างทันท่วงที

รวมไปถึงสาธารณูปโภคส่วนกลาง ไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะกลางแจ้ง ลู่วิ่งออกกำลังกาย ฟิตเนสเซ็นเตอร์ และสระว่ายน้ำเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงเช่นกัน ซึ่งบ้านที่เลือกสรรนี้จะคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยและความสามารถในการผ่อนชำระเป็นหลัก บ้าน

บ้านหลังใหญ่ ของครอบครัว

จะว่าไปแล้วคนเกษียณหลายคน อาจจะมีประสบการณ์ในการซื้อที่อยู่อาศัย มาหลายรายรูปแบบ ทั้งการซื้อไว้ลงทุนและอยู่อาศัยเอง แต่การเลือกซื้อ ที่อยู่อาศัยของคนในวันนี้กลับจะเลือกไว้เป็นเพื่อเป็นบ้านหลังที่สองหรือบ้านหลังใหญ่ สำหรับทุกคนในครอบครัวได้อยู่อาศัยด้วยกับพร้อมหน้า

คนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ถือว่า เป็นกลุ่มที่มีเงินเก็บหรือเงินเย็นค่อนข้างมาก โดยเฉพาะคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัว แต่การเลือกซื้อบ้าน หรือเลือกปลูกสร้างบ้านของคนกลุ่มนี้นั้น จะใช้บริการจากสถาบันการเงินคงลำบาก เพราะส่วนใหญ่จะปล่อยกู้ให้กับคนในวัยไม่เกิน 6065 ปี โดยอาจจะให้ลูก ๆ เป็นคนซื้อ คนกู้แทน แต่จะคอยสนับสนุน เรื่องการผ่อนชำระให้แทน

สำหรับการพิจารณาเลือกซื้อบ้านจึงต้องคำนึงถึง ประโยชน์ในการใช้สอยของตัวบ้านเป็นหลัก ว่าเหมาะสม กับคนในครอบครัว จำนวนห้องนอนที่มาก หรือพื้นที่ใช้สอย ที่มีมากกว่าบ้านหลังแรก สมัยเมื่อเริ่มต้นทำงาน บ้าน

รูปแบบของห้องนอนอาจต้องคำนึงถึงชีวิตในวัยสูงอายุมากขึ้น เพราะการเดินอาจจะเริ่มลำบาก อาจจะต้องมีห้องนอนชั้นล่าง เพื่อให้สามารถเดินทางได้สะดวกในเวลาที่อาจจะต้องใช้รถเข็น บริเวณพื้นทางเดินจึงต้องเน้นแนวราบ และหากจะขึ้นสู่ชั้นบนของตัวบ้าน อาจจะต้องมีลิฟต์ภายในบ้าน หรืออุปกรณ์ในการช่วยยกรถเข็นขึ้นลงจากชั้นล่างสู่ชั้นบนได้ง่าย ในรายที่มีโรคประจำตัว อาจจะต้องมีการติดตั้งระบบบริการทางการแพทย์ที่ติดต่อกับโรงพยาบาลได้รวดเร็วขึ้น

พื้นที่บางตำแหน่งอย่างเช่น บันได ต้องให้ความสำคัญกับอุปกรณ์ติดตั้งเพื่อกันลื่น หรือจะต้องเพิ่มราวจับเพื่อให้สะดวก โดยเฉพาะภายในห้องน้ำและโถสุขภัณฑ์

บ้านหลังใหญ่ในแนวของคนเกษียณนี้ อาจจะเป็นบ้านพักตากอากาศ หรือบ้านหลังที่สอง ในจังหวัดหัวเมืองท่องเที่ยว เช่น เชียงใหม่ หัวหิน ที่มีบรรยากาศสงบ และอากาศดีๆ ภายในโครงการอาจจะเน้นแนวเพื่อสุขภาพ อาจจะมีบริการแพทย์ทางเลือก มีแพทย์ พยาบาล มีการให้บริการในรูปแบบ สปา โยคะ รวมไปถึง การให้บริการ ทางด้านอาหารสุขภาพแนว ชีวจิต ซึ่งเป็นแนวทางที่ตอบโจทย์คนเกษียณที่ต้องการมีอายุไขยาวนานขึ้นได้

อ่านบทความอื่นๆ เพิ่มเติม โครงการ